همایش بین المللی بازاندیشی آرای استاد مطهری

پخش برنامه جلسات فارسی:
امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه:

12 – 9:30
14 – 18
21 – 18:15

tv.mou.ir

________________

پخش جلسات عربی و انگلیسی:

mou.ir/mutahhari

جلسات عربی:
۲۰:۳۰- ۱۵:۳۰

جلسات انگلیسی:
۲۳:۳۰ – ۲۱:۳۰

Menu